اخبار

.

پنجاه و ششمین کمیسیون ماده 20 دانشکده علوم پزشکی آبادان در تاریخ 99/6/25 در دفتر قائم مقام دانشکده برگزار شد.
در این کمیسیون  11 پرونده با موضوع صدور و تمدید موافقت اصولی ، صدور و تمدید پروانه های بهره برداری و مسئول 
فنی موسسات و مراکز درمانی دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفتند