اخبار

.

پنجاهمین کمیسیون ماده 20 دانشکده علوم پزشکی آبادان در مورخ  99/7/22 در دفتر قائم مقام ریاست دانشکده و با حضور اعضاء کمیسیون برگزار شد
 در این جلسه 9 تا پرونده با موضوع صدور  و تمدید موافقت اصولی ، تمدید و صدور پروانه بهره برداری مورد بررسی قرار گرفتند.