اخبار

.

پنجاهمین کمیسیون ماده 20 دانشکده در تاریخ 99/8/27 در دفتر قائم مقام محترم دانشکده و با حضور ایشان و اعضا کمیسیون برگذار گردید
در این کمیسیون 7 پرونده با موضوع صدور و تمدید موافقت اصولی، صدور و تمدید پروانه بهره برداری و ابطال پروانه بهره برداری بررسی شدند.
عكس هاي مرتبط :