اطلاعیه ها

.

در جهت ارتقاء سامانه صدور پروانه ها و بهبود عمکرد های مدیریتی و تسهیل امور فرآیند های تعویض پروانه های قدیمی، انصراف مسئول فنی ، تغییر پرسنل ، فرآیند های ستادی و ابطال موافقت اصولی های تاریخ گذشته در سامانه استقرار یافته است.